����������

��������!

������� ��� �� ������� �������� ������ �� ��������� ����� � ����� ��������.

�� ������������ ����������� ��� ����� ������������ ������������ ������ ����� � ��� ���������� � ������������ ���� ����������� �� ��� ���������.

���� �� �� ������� � ���, ��� ������� ������� ��� � ����, ����������� ��� ���������� ���������� �����.

�������� ������
X�������� ������

Loading...

�� ������ ������ ��� �� 15 000 ������ ��������� ��� ����� 15 �����!

��� �������� ����


�� ������ �������� ���� ������� ��� ������ �������� � ����� ����� �����.

���� �� ����� ����� ������ ������������ ������ ������, �� ������ ������� ������� � ���� ��������� ������� ����������� ��� ������ ��� ������ � � ����������� �� ������� �������� �����������. ���� ��� ������� ������� ��� � �����, �������� �� ���� ������ ���������, � �� ������� ����������� �������� ������� ����� ������.


�� �������� ��� ��� ��������� ������ ��������, � ������� ������� � ������

� ����������� �� ���������� ���� ��������� ����� ������ ����� ������ ���������� ����� ���� ��� ��� ������ ����� ���� ������ �����, ���� ����� 30 ����. ����������� ������� ������������ ����� ������, ��� ���� ����� �������������� ����� ���� ����������� �������. ����������, ������ �����������: �� ������ ���� ��������� ��������� ���������!


����� �� �������� ������ ��������?

��, �����. ��� ����� ��� ����� �������� ��������� � �������� ��� ��������� �������� �� �������, ��� �� 3 ��� �� ��������� �������� ����, �� �� ������, ��� ����� 7 ���� ����� ��������� �������. �� ������ ��������� �� ���������� �������� � ������������ �������.


��� ������� �������?

�� ������ ������� ����� �� 3 ��������:

  1. ������ ��������� � ����� ��������,
  2. ����������� ������� �� ���������� ���������� ��������,
  3. ������� ����� ��������� ������� "QIWI"(����-������� ����������),
  4. ������� ����� ��������� ������� "Europlat"(��������� ��������� ������� Europlat),
  5. ������� ����� �������� ������� �Contact� (���� �� ������� �������� �� ������� � ���� ��������� ��������������� ��������).

�������� ���� �������� �� ��, ��� ���������� ������� ����� �������������� � ������� 2-3-� ����. ����� �� ��������� ���������, ����������� ������� ���������������.